USO DE COOKIES

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, adaptarse ás túas preferencias e realizar labores analíticos. Se continúas navegando consideramos que aceptas o seu uso. Máis información

Logotipo da escola de economistas de A Coruña

Zona Privada

Usuario:
Contrasinal:

Ser membro ten vantaxes

Presentación

O Colexio de Economistas da Coruña é unha Corporación de dereito público, amparada pola Lei e recoñecida polo Estado, con personalidade xurídica propia e plena capacidade para o cumprimento dos seus fins, que se rexe pola Lei de Colexios Profesionais e polos seus propios Estatutos. 

Como corporación profesional, ao Colexio de Economistas da Coruña correspóndelle ordenar no seu ámbito o exercicio da profesión, representar a aquelas persoas que a exerciten, así como velar pola defensa dos intereses dos seus colexiados.

 Así mesmo, tamén podemos citar como obxectivos primordiais do Colexio, os seguintes:

 • Velar pola satisfacción dos intereses xerais relacionados co exercicio da profesión de Economista.
 • Lograr a constante mellora do nivel de calidade das prestacións dos colexiados, promovendo a súa formación e perfeccionamento.
 • Cooperar na mellora dos estudos conducentes á obtención de títulos habilitantes para o exercicio da profesión de Economista.
 • Colaborar coas administracións públicas no exercicio das súas competencias, nos termos previstos na lexislación vixente.

 

Para o cumprimento destes fins, o Colexio exerce as funcións encomendadas na lexislación básica do Estado, e nos Estatutos Colexiais, entre as que destacamos, sen ánimo de exhaustividad, as seguintes:  

 •  Exercer no seu ámbito a representación e defensa da profesión.
 •  Ordenar no marco da súa competencia a actividade dos colexiados, velando pola ética e dignidade profesional dos mesmos así como conciliando os seus intereses co interese social e cos dereitos dos cidadáns. Organizar actividades dirixidas á formación e o perfeccionamento profesional dos colexiados.
 •  Participar de forma activa coas entidades de formación dos futuros titulados na mellora dos plans de estudos e na súa preparación.
 •  Organizar actividades e servizos comúns de carácter profesional, cultural, asistencial, de previsión e análogos que sexan de interese para os colexiados, así como de cobertura de posibles responsabilidades civís contraídas por eles no exercicio da súa profesión.

 

Sen descoidar pois estes obxectivos, o Colexio funciona como un centro de servizos, ofrecendo aos seus colexiados, entre outros, os seguintes:

 • Formación especializada e de reciclaxe.
 • Información.
 • Servizos de emprego.
 • Servizos asistenciais.

Neste sitio web podedes obter toda a información e, aqueles que estades colexiados, acceder a estes servizos.

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade